6 tháng, lợi nhuận sau thuế của BSR bằng 50% LNST 2009 - 2020

Báo cáo với đoàn công tác, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm nay, PVN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra đối với các chỉ tiêu sản xuất quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực quốc gia; các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021, đóng góp rất quan trọng vào ngân sách nhà nước.

nó ra luôn cả báo cáo rồi mà còn phải trích dẫn tin cũ à