9 tháng thua lỗ, LDG sắp phát hành gần 13 triệu cổ phiếu ESOP giá 0 đồng

Công ty CP Đầu tư LDG ( HOSE: LDG ) dự kiến phát hành hơn 12,8 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 5% số cổ phiếu đang lưu hành, triển khai từ quý 4/2023 đến quý 1/2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của LDG.
Mục đích phát hành cổ phiếu ESOP là để nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên trong công ty; thu hút và giữ chân nhân tài; gắn kết hiệu quả lao động của cán bộ nhân viên với lợi ích chung và sự phát triển của toàn công ty; tạo động lực cho người lao động. Quyết định của phát hành cổ phiếu ESOP của LDG được đánh giá là khá bất ngờ trong bối cảnh quả kinh doanh của doanh nghiệp hoàn toàn lỗ trong năm 2023.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/9-thang-thua-lo-ldg-sap-phat-hanh-gan-13-trieu-co-phieu-esop-gia-0-dong-211633.html