Abb có lên được 2x

ABB ac tay to đánh giá giúp em mã này

Yên tâm là lên.chậm nhưng chắc