ACB- hành trình về tuổi 40

Con số biết nói:

Ước tính ACB đạt lợi nhuận trước thuế lần lượt là 2,9 nghìn tỷ đồng (+52% so với cùng kỳ) và 9,4 nghìn tỷ đồng (+25% so với cùng kỳ) trong Q4/2020 và cả năm 2020. Các kết quả này đều vượt ước tính, cũng như kế hoạch đặt ra trong ĐHCĐ, cao hơn lần lượt 12% và 24%. Yếu tố hỗ trợ bất ngờ có thể đến từ khoản thu từ nợ xấu đã xóa và lợi nhuận từ kinh doanh trái phiếu.

Luận điểm đầu tư:

ACB tiếp tục vượt kỳ vọng của thị trường như ước tính của nghiên cứu trong Q4/2020. Do đó, điều chỉnh tăng ước tính cho năm 2020 và 2021 lần lượt lên 9,4 nghìn tỷ đồng (+25,9% so với cùng kỳ) và 11,3 nghìn tỷ đồng (+19,2% so với cùng kỳ). Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2021 sẽ được hỗ trợ nhờ ghi nhận một phần phí trả trước của Ngân hàng từ thỏa thuận bancassurance với SunLife. Theo đó, ROE năm 2021 của ACB tiếp tục cao thứ hai trong số các ngân hàng cùng ngành, ở mức 22,7%.

  • Số tiền thu được từ hợp đồng bancassurance độc quyền sẽ cung cấp cho ngân hàng nguồn vốn bổ sung mạnh mẽ và chi phí thấp, do đó tạo điều kiện tăng trưởng mạnh hơn trong những năm tới.
    Khuyến nghị: Giá điều chỉnh 30 quay đầu là cơ hội! Break đỉnh cao nhất rồi thì đi xa vài dặm

image

2 Likes