ANV: Tình hình thuận lợi, Công ty nâng kế hoạch lợi nhuận thêm 280 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng

Kết thúc 4 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu khoảng 1.644 tỷ đồng, hoàn thành 34% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 353 tỷ đồng, hoàn thành 49% kế hoạch lợi nhuận năm (kế hoạch 720 tỷ đồng) và hoàn thành 35,3% kế hoạch lợi nhuận năm so với kế hoạch 1.000 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Nam Việt đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 720 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 40,2% và 376,8% so với thực hiện trong năm 2021.

Tuy nhiên, trong Đại hội, ông Doãn Tới đã nâng kế hoạch lợi nhuận trước thuế lên 1.000 tỷ đồng, tăng 562,3% so với thực hiện trong năm 2021.

Thôi ông để im cho nó chạy, thiếu đ. éo gì Pic về ANV đâu mà ông còn mở thêm.

IDI mượt hơn