API, vốn hóa bé, tài sản lớn, tài chính tốt, lợi nhuận tốt

, , , ,