BANK lên!Anh em xếp hàng về bờ

SHB (Game chuyển sàn) >TPB> TCB > ACB > OCB > MBB > VIB > CTG !

CTG hơi ụch ịch nhưng thôi, có xanh, có cố gắng, anh em cứ đợi rồi sẽ về target 37. Nhưng bao giờ về, t không rõ :thinking: :grinning: