Bank và BĐS

Dòng bank nay được dịp đổi màu lên khi Fed vẫn chưa rõ, thì BĐS vốn được coi trú ngụ an toàn hơn khi có biến war lại đổ máu.
Kết của câu chuyện này ngày mai và mốt sẽ trả lời chăng?