Bay lên nào bay xa nào a quyết ơi

Mong phiên mai nhà a quyết bay cao, bay xa, kịch trần luôn