Biên bản số 03/2024/BB-BKS v/v: Chấp thuận Đơn xin rút lại đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty

Bấm vào đây để xem Biên bản số 03/2024/BB-BKS v/v: Chấp thuận Đơn xin rút lại đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.
Theo viconship.com