Bộ KH-ĐT đề nghị sửa Luật Quy hoạch để khắc phục cục bộ ngành, cát cứ địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( KH - ĐT ) đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Luật Quy hoạch năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2019. Cơ quan soạn thảo đề xuất sửa 22 nội dung của Luật Quy hoạch, bao gồm sửa đổi Điều 54 về trình tự, thủ tục và thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch theo hướng bổ sung trình tự, thủ tục rút gọn đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch và sửa đổi khoản 2 Điều 55 Luật Quy hoạch. Bộ KH - ĐT cho rằng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch sẽ thay thế và khắc phục được phần lớn những bất cập hiện nay của công tác quy hoạch.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/bo-kh-dt-de-nghi-sua-luat-quy-hoach-de-khac-phuc-cuc-bo-nganh-cat-cu-dia-phuong-4221-1123774.htm