Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương tổng cục, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước. Ngày 21/ 11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã bổ nhiệm bà Chu Thị Thái làm Chánh Văn phòng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và ông Vũ Lê Tùng Giang làm Phó Chánh văn phòng. Cơ quan này sẽ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi và tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN.

Thông tin chi tiết: https://nld.com.vn/kinh-te/bo-nhiem-chanh-van-phong-co-quan-thanh-tra-giam-sat-ngan-hang-20231121165915439.htm