Bộ trưởng Bộ TNMT Đặng Quốc Khánh: “Khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai”

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh rằng Luật Đất đai 2024 sẽ là cơ sở để quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tạo động lực sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Dự thảo Luật Đất đai 2024 được đánh giá là có tầm quan trọng và có sức ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong nền kinh tế. Mục tiêu của dự thảo Luật là đồng thời phải giải quyết được những vấn đề định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của quốc gia; đảm bảo đất nước tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân; giải quyết được những vấn đề bức xúc, bất cập, tồn đọng lâu nay trong lĩnh vực đất đai.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/bo-truong-bo-tnmt-dang-quoc-khanh-khoi-day-tiem-nang-phat-huy-cao-nhat-nguon-luc-dat-dai-188240213115623431.chn

6 Likes