Bộ trưởng Nội vụ: Từ 1-7, lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức tăng khoảng 30%

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30%, là mức tăng đáng kể so với con số tăng bình quân mỗi năm 7% khi chưa thực hiện cải cách tiền lương. Lương viên chức giáo dục và y tế sẽ tăng cao hơn so với mặt bằng chung khi cải cách tiền lương. Bộ trưởng cũng cho biết rằng lương của cán bộ, công chức, viên chức ở các lĩnh vực có sự thay đổi như thế nào, đặc biệt là với khối giáo dục và y tế. Khi bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù, họ sẽ hưởng tiền lương mới ( kể cả phụ cấp ) có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương.

Thông tin chi tiết: https://tuoitre.vn/bo-truong-noi-vu-tu-1-7-luong-binh-quan-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tang-khoang-30-20240211084807384.htm

5 Likes