Bóng ma lạm phát đe dọa toàn cầu, lãi suất thực âm

sớm phải nâng lãi suất