BSR: “Thăng trầm” cùng giá dầu

Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn ( UPCoM: BSR ) đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 thấp hơn so với kế hoạch 2023 và giảm chỉ tiêu tài chính. Sản lượng cả năm 2023 ước đạt hơn 7,35 triệu tấn sản phẩm, vượt 31% kế hoạch. Tuy nhiên, BSR đặt chỉ tiêu thận trọng để đảm bảo khả năng đạt nhiệm vụ được giao của Công ty và điều chỉnh phút chót như đã thực hiện năm 2022 và 2023. Nhóm chuyên gia của FIDT cho rằng, diễn biến giá dầu thế giới đang có chiều hướng tiêu cực trong triển vọng năm 2024 của BSR.

7 Likes