C47: Cổ phiếu của Xây dựng C47 rơi vào diện cảnh báo

Cổ phiếu C47 của Công ty cổ phần Xây dựng C47 sẽ vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/4/2024.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu C47 của Công ty cổ phần Xây dựng C47 vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/4/2024 theo Quyết định số 140/QĐ-SGDHCM ngày 2/4/2024 của Tổng Giám đốc SGDCK TP. Hồ Chí Minh.

HOSE cho biết, nguyên nhân cổ phiếu C47 bị đưa vào diện cảnh báo là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Xây dựng C47 , thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Trước đó, Công ty TNHH Kiểm toán TTP sau khi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đã có ý kiến ngoại trừ, trong năm 2023, Xây dựng C47 đang trong quá trình giải quyết tranh chấp công nợ với Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh. Số dư công nợ phải thu Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tại thời điểm 31/12/2023 là hơn 51 tỷ đồng.

Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, tổ chức kiểm toán chưa nhận được thư các nhận số dư công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Theo đó, do ảnh hưởng bởi tình trạng tranh chấp, Xây dựng C47 chưa có đủ cơ sở để xác định khả năng có thể thu hồi, giá trị dự phòng (nếu có) của khoản công nợ phải thu nêu trên và ảnh hưởng khác (nếu có) tới các tiêu chí có liên quan trên BCTC năm 2023.

Trước ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, Xây dựng C47 giải trình, trên cơ sở xác nhận công nợ giữa Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và C47 ngày 31/12/2021, Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đang thu xếp nguồn để trả các khoản nợ cho C47 .

Về biến động lợi nhuận, Xây dựng C47 cho biết, BCTC công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP có lợi nhuận sau thuế giảm 1,3% so với BCTC công ty mẹ trước kiểm toán. Ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất sau kiểm toán giảm 5,22% do hoạch toán bổ sung chi phí thu đất năm 2022 số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Gia Linh

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/co-phieu-c47-cua-xay-dung-c47-roi-vao-dien-canh-bao-148156.html