Các bác đã nóng máu với lời hiệu triệu thứ 2 của A7

  • Có thể đây là lý do bds bị đạp không thương tiếc. Jack Ma chống đối thiên triều cũng vào viện hết