Các Chính Sách Pháp Lý Kinh Tế Nổi Bật Áp Dụng từ Tháng 04/2024

Các biện pháp tăng cường quản lý kinh tế và xã hội, thúc đẩy năng lực và chất lượng lao động, cũng như cải thiện hệ thống giáo dục nước ta.
Đồng thời thúc đẩy sự hiệu quả và minh bạch trong quản lý và thực thi các chính sách kinh tế và pháp lý.

  1. Luật Đất Đai 2024: Hai quy định về hoạt động lấn biển và sửa đổi Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 có hiệu lực từ 01/04/2024.

  2. Trình Tự và Thủ Tục Xét Tặng “Huy Chương Thanh Niên Xung Phong Vẻ Vang”: Nghị định 28/2024 của Chính phủ về thời kỳ tính khen thưởng từ 20/04/2024 cho các hoạt động kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

  3. Tiêu Chuẩn Xét Tặng Danh Hiệu “Thầy Thuốc Nhân Dân, Thầy Thuốc Ưu Tú”: Nghị định 25/2024 về tiêu chuẩn và quy trình xét tặng danh hiệu từ 15/04/2024.

  4. Quy Chuẩn Quốc Gia về Phương Tiện Phòng Cháy và Chữa Cháy: Thông tư 56/2023 của Bộ Công an có hiệu lực từ 01/04/2024 về quy chuẩn kỹ thuật và quản lý phương tiện PCCC.

  5. Danh Sách Chứng Chỉ Ngoại Ngữ Miễn Thi Ngoại ngữ 2024: Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT quy định danh sách chứng chỉ miễn thi Ngoại ngữ từ 22/04/2024 cho thí sinh THPT.

  6. Không Xét Danh Hiệu “Lao Động Tiên Tiến” Cho Người Tuyển Dụng Dưới 6 Tháng: Thông tư 1/2024/TT-BNV quy định không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với nhân viên mới tuyển dụng dưới 6 tháng.

  7. Thời Hạn Định Kỳ Chuyển Đổi Vị Trí Công Tác trong Ngành Y Tế: Thông tư 01/2024/TT-BYT của Bộ Y tế về thời hạn chuyển đổi vị trí công tác từ 15/04/2024, áp dụng cho nhân viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực y tế.

  8. Lĩnh Vực Đăng Kiểm: Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 233/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2024 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm từ ngày 15/4/2024.

Nguồn: Economy