Các công ty cao su tại Lào: Góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương

VRG là một tập đoàn đầu tư tại Lào, đã đóng góp vào hoạt động chung của Tập đoàn và duy trì sự ổn định trong việc tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn thu từ các dự án đầu tư tại Lào đã góp phần duy trì sự ổn định trong việc tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân trong vùng dự án. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình lạm phát tại Lào chưa giảm, kinh tế gặp nhiều khó khăn như: giá vật tư, nguyên, nhiên liệu tăng, tỷ giá tiền kíp Lào giảm so với các đồng ngoại tệ khác nên lao động có xu hướng qua Thái Lan làm việc. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, các công ty cao su trực thuộc VRG tại Lào đã vượt qua thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm vừa qua, các công ty cao su đã thu hoạch 34.655 tấn mủ; doanh thu đạt 46,937 triệu USD, lợi nhuận 10,352 triệu USD.

Thông tin chi tiết: http://tapchicaosu.vn/2024/02/09/cac-cong-ty-cao-su-tai-lao-gop-phan-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-dia-phuong/

9 Likes