Các động lực tăng trưởng chính của Việt Nam được dự báo như nào trong năm 2024?

Vốn FDI dự báo sẽ đổ mạnh vào Việt Nam năm 2024, trong khi xuất khẩu vẫn đối diện nhiều thách thức. Dự báo tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2024 đạt 7 - 10%, theo báo cáo mới nhất của Chứng khoán Rồng Việt. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ có thể sẽ tiếp tục vào năm 2024, hỗ trợ ngành sản xuất của Việt Nam. FiinRatings và Fitch Ratings đều nhận định tích cực về dòng vốn FDI, dự báo vốn ngoại đổ vào Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 10 - 15%. Hoạt động thương mại của Việt Nam trong năm 2024 vẫn còn nhiều thách thức.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/cac-dong-luc-tang-truong-chinh-cua-viet-nam-duoc-du-bao-nhu-nao-trong-nam-2024-2024210234630417.htm

3 Likes