Cái gì hiếm cái đó được tôn vinh-cổ phiêu tăng nhiều mà vẫn thiếu thanh khoản cũng thế

Người giàu rất hiếm nên họ được tôn vinh
Tầm nhìn vượt thời rất hiếm cho nên họ được tôn vinh.
Giữ cổ L14 & cổ BDS tốt bây giờ thập kỉ tới bạn sẽ được tôn vin

ôM L14 mục tiêu trọn đời như anh Thông ôm HDG vậy