Cậu bé thích đùa bất ngờ với giá API đạt 200

Rất bất ngờ khi ngóng ý muốn từ nb api

Họ muốn Doanh nghiệp có giá cổ phiếu xứng đáng là 200.

API phải là 200.