CBTT: Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VSC (lần 2)

Bấm vào đây để xem Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VSC (lần 2).
Theo viconship.com