CBTT Nhận được Đơn xin rút lại đơn từ nhiệm chức vụ TV HĐQT và TV BKS

Bấm vào đây để xem Đơn xin rút lại đơn từ nhiệm chức vụ TV HĐQT và TV BKS.
Theo viconship.com