CDN cần được đánh thức

CDN sẽ là 1 trong 3 cảng biển đặc biệt của Việt Nam. Giá cổ phiếu 6x mới xứng tầm.

https://baodanang.vn/channel/5404/202109/cang-bien-da-nang-duoc-quy-hoach-cang-loai-1-3890229/index.htm