CEO và DIG giữ được thì BĐS còn sống, 2 mã này mà nằm sàn bán tất cả hàng BĐS bằng mọi giá

Cứ nhìn CEO và DIG mà hành động ae nhé

Sấm truyền

Hãy đặt hết niềm tin vào CEO và DIG nhé, nếu hết lực 2 con này là auto bye bye