Chạy thôi, bull trap

té gấp, lại lao dốc, xanh là bán

toang

Hồi là táng
Còn cắm mỏ dài dài

tiền ko vào, giá đang quá cao

1 Likes

Tiền rút ra trả NH hết dồi

2 Likes