Chia buồn với cổ đông GEX

Toàn thấy tin bán cổ phiếu với huy động vốn đem cho công ty con vay… Buồn cho cổ đông GEX

2 Likes