Chia buồn với cổ đông ngành bao bì INN, HKP

Pháp nổ phát súng đầu tiên, Nhật và các nước Châu Âu sẽ lần lượt nối gót

INN là khách hàng trong nước, không phải xuất khẩu