Chia buồn với cổ đông ngành gas

Chia buồn với cổ đông ngành gas. Quả này vỡ mồm rồi