Chia buồn với cổ đông xi măng

2 Likes

Đầu cơ lướt sóng không quan tâm đến tình hình kinh doanh

2 Likes
1 Likes
1 Likes
2 Likes

Tuần sau lên hay xuống?

2 Likes

Game over

1 Likes