Chiến lược đầu tư năm 2022, nhóm cổ phiếu tiêu biểu 2022