Chính phủ đốc thúc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Chính phủ đã giao cho 5 bộ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các bộ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này là Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Tài chính tổng hợp kiến nghị của địa phương về điều tiết 10% nguồn thu từ đất để phục vụ quản lý, số hóa cơ sở dữ liệu đất đai. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai gồm nhiều thành phần dữ liệu như tổng hợp về địa chính, không gian, thửa đất, biểu số liệu, hiện trạng sử dụng đất cấp quốc gia, vùng, tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, vùng, tỉnh; khung giá đất, giá đất giáp ranh, bảng giá đất; dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai như chất lượng, tiềm năng, thoái hóa, ô nhiễm đất...

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/chinh-phu-doc-thuc-xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dat-dai-202427193749177.htm

7 Likes