Chính phủ gia hạn thí điểm Mobile Money đến hết năm 2024

Chính phủ Việt Nam đã gia hạn thời gian thực hiện thí điểm Mobile - Money cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận triển khai thí điểm đến hết ngày 31/ 12/ 2024. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ Mobile - Money trước tháng 5/ 2024.
Dịch vụ Mobile Money cho phép khách hàng thực hiện nhiều giao dịch khác nhau mà không yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng điện thoại thông minh, không cần kết nối Internet. Đến đầu tháng 5/ 2023, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money đạt hơn 3,9 triệu khách hàng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/chinh-phu-gia-han-thi-diem-mobile-money-den-het-nam-2024-188231121172951565.chn