Chính thức: gia hạn tìm kiếm thăm dò của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí Lô 09–2/10

Thủ tướng chính phủ vừa ban hành văn bản số 463/TTg-CN, ký ngày 24/05/2023 về việc về việc gia hạn (lần 6) giai đoạn 2 giai đoạn tìm kiếm thăm dò của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí Lô 09–2/10.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công văn số 6954/DKVN-HĐTV ngày 30 tháng 11 năm 2022); ý kiến thẩm định của Bộ Công Thương (Công văn số 1805/BCT-DKT ngày 29 tháng 03 năm 2023) về việc gia hạn (lần 6) giai đoạn 2 giai đoạn tìm kiếm thăm dò của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí Lô 09–2/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý việc gia hạn (lần 6) giai đoạn 2, giai đoạn tìm kiếm thăm dò của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí Lô 09–2/10 thêm ba (03) năm, tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 như đề nghị của Bộ Công Thường tại Công văn số 1805/BCT-DKT ngày 29 tháng 03 năm 2023.

  2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về tính xác thực của thông tin, số liệu báo cáo tổng thể liên quan Lô 09–2/10; đồng thời, chỉ đạo Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí tích cực triển khai công tác tìm kiếm thăm dò bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp trong thời gian gia hạn; thực hiện thủ tục quyết toán chi phi đã thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tự thu xếp kinh phí thực hiện Dự án nêu trên; Yêu cầu Tập đoàn Dầu khi Việt Nam nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm trịnh hồ sơ xin gia hạn giai đoạn tìm kiếm thăm dò của nhiều hợp đồng dầu khi gần đây. Cần có biện pháp chấn chỉnh và nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật dầu khí về vấn đề này.

  3. Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khi tiếp tục tích cực tim kiếm đối tác tham gia Hợp đồng dầu khí Lô 09-2/10 để chia sẻ rủi ro, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định pháp luật hiện hành./.