Cho rằng HOSE cố tính tạo ra lỗi bất hợp lý, ITA gửi văn bản đề nghị đưa chứng khoán ra khỏi diện cảnh báo

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ( HOSE: ITA ) đã gửi báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM ( HOSE ) về tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo quý 4/ 2023 và đề nghị đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo theo quy định. Công ty Tân Tạo đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng khoán ITA vào diện cảnh báo do vi phạm quy định về công bố thông tin theo Quyết định ngày 26/08/2022 và Thông báo ngày 01/03/2023 của HOSE. Tuy nhiên, HOSE vẫn tiếp tục kéo dài và đưa ra lý do không đúng sự thật để cố tình phá hoại Công ty Tân Tạo thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thiệt hại đã gây ra.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2023/11/cho-rang-hose-co-tinh-tao-ra-loi-bat-hop-ly-ita-gui-van-ban-de-nghi-dua-chung-khoan-ra-khoi-dien-canh-bao-830-1123664.htm