Chu kỳ Cắt giảm và ảnh hưởng từ Fed

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '5.5 Current Fed Cycle Script Fed Funds Rate Fed Funds Rate Projection Fed Pause Recession 5.0 FED PAUSE NOW Monthly Frequency 2022-01-03 to 2025-12-31 6.0 4.0 BASED ON HISTORIC COMPOSITE, HERE IS HOW 2023 WILL UNFOLD 3.5 5.5 3.0 24 FALL BOTTOM MKT 5.0 2.5 4.5 2.0 RECESSION BEGINS SUMMER 2024 4.0 1.5 WINTER BOTTOM EARNINGS 3.5 1.0 3.0 0.5 2.5 0.0 2.0 2022 AprMayJun 1.5 AugSepOctNovDec 2023 1.0 0.5 AugSepOctNovDec FebMar AprMayJur jul AugSepOctNovDec FeMar ÛayJu 2025 3FOURTEEN 0.0 AugSepOctNovDec 2026'

Thường trong quá khứ thì Chu kỳ Fed trung bình sẽ gây ra thứ tự/thời gian của các sự kiện “có thể” sẽ diễn ra trong năm sau:

-Tháng 4 = Lần cắt giảm đầu tiên

-Tháng 6 = Rơi vào suy thoái nhẹ

-Tháng 10 = Các thị trường rơi vào vùng đáy

-Tháng 2 năm 2025 = Đáy thu nhập của các doanh nghiệp sau giai đoạn suy thoái

Tuy nhiên các rủi ro về kỳ vọng Fed rate nếu tỉ lệ lạm phát các tháng tới có gì bất ngờ , hay vấn đề địa chính trị nào khác đều có thể gây ra biến số