Chu kỳ tăng của HSG, HPG bắt đầu. Mua và có tiền chơi Tết 2023

còn giảm nữa

giảm về bao nhiêu

xả hàng mạnh

lại giảm nữa

chờ tín hiệu mua

6 ngày nữa buy

anh em khỏe chứ

Khoẻ ổn cụ

toàn tin xấu

sắp giảm sàn

bác khỏe chứ