Chủ tịch Quảng Nam đôn đốc thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm toán

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, đã giao cho Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh là hai cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước. Sở Tài chính sẽ theo dõi kết quả thực hiện các kết luận, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và Thanh tra tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để theo dõi, tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương. Các cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh cũng được đề nghị tăng cường theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền đối với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/chu-tich-quang-nam-don-doc-thuc-hien-cac-ket-luan-cua-thanh-tra-kiem-toan-188231120110316742.chn