Chuẩn bị xong nhiên liệu

Mọi thứ dư âm của 2020 đã giải quyết xong tuần vừa rồi, nhiên liệu đã bơm đủ chờ thị trường lùi 1 bước sẽ lao vào tiếp tục chiến đấu cho 2021 một năm sẽ đại thắng.