Chút Gieo Duyên: Kỳ 05: Chuyển Động Tâm 02

Hôm trước bác Hổ có phân tích vàng về 108t bác không đọc à?

Bác Hổ có nhận định j về việc TT Iran ảnh hưởng đến thị trường ko ạ