Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Phát triển Khu CNC Hòa Lạc

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký công văn đồng ý phê duyệt chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất.
Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc có ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc, triển khai đầu tư dự án hạ tầng các phân khu, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ logistics, công nghệ cho nhà đầu tư, phối hợp tổ chức quản lý, vận hành hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Công ty TNHH một thành viên Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, có 10 chi nhánh, 2 Công ty con và có 10 chi nhánh, 2 Công ty con.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/chuyen-giao-quyen-dai-dien-chu-so-huu-von-nha-nuoc-tai-cong-ty-phat-trien-khu-cnc-hoa-lac-4221-1123346.htm