Có 1 lịch sử đang lặp lại

ảnh 2_1

Ai sẽ kế thừa di sản của Klopp đây

1 Likes

ít ý tưởng đầu tư hơn rồi đấy

áp lực hơn r đó

Đôi khi TT làm ta đau đớn

1 Likes

Tôi đã lừa anh em bao giwof chưa ?