Cổ đất chuẩn bị chỉnh ! Anh em chốt lời đi ! Ăn non mua lại vẫn không muộn!

, , , ,