***cơ hội đầu tư đậu tương?***

🔥 Đậu tương đã giảm xuống dưới mức 10.75 USD/giạ.

🌱Giá đậu tương đã giảm 60 cent trong 3 ngày. Đậu tương đã giảm 20% so với mức cao nhất gần đây và chính thức bước vào thị trường giá giảm.

Giá cần giảm tới mức nào? để tạo ra nhu cầu và hợp lý hóa việc tăng giá?