Cơ hội & thách thức của tng năm 2022
chữ in đậm


TNG đang hoàn thành mẫu hình VCP. dự kiến sẽ tăng trong nửa cuối tháng 8.