Có nên đưa dạy thêm, học thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

Một số cơ quan giáo dục và đào tạo ở Việt Nam đã cấm dạy thêm và học thêm trong một số trường học, nhưng vẫn tồn tại nhiều hình thức khác nhau. Nhu cầu học thêm là có thật đặc biệt là học sinh bậc THPT.
Mặc dù ở nhiều địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo ở nhiều nơi việc cấm dạy thêm đã được đưa ra, tuy nhiên, việc dạy thêm vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức: Tại Trung tâm, tại nhà hay tại một cơ sở nào đó được giáo viên thuê và tổ chức dạy thêm... Nhu cầu học thêm là có thật đặc biệt là học sinh bậc THPT.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/co-nen-dua-day-them-hoc-them-la-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-287063.html