Có phải là bulltrap k

Em newbie không rõ. Xin các bác kinh nghiệm chỉ bảo

hình ảnh

Lên lại 1100…

1 Likes