Cổ phiếu Bất động sản thay mình, cổ phiếu nào chú ý

WinTrades đã giải ngân 2 deal HDG và NLG


Với các cổ phiếu còn lại, chúng tôi yêu thích KDH,VHM,DIG. Nhà đầu tư có thể chờ thị trường chỉnh để tham gia các cổ phiếu này hoặc theo dõi cảnh báo của app.


Tải ứng dụng tại (mã giới thiệu: 100)
iOS https://wingroup.page.link/6eZ4
Android https://wingroup.page.link/n3UL